Chế độ bảo hiểm thai sản ? điều kiện hưởng chế độ thai sản của chồng

Chồng tham gia BHXH thì người vợ có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con? Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của chồng khi vợ sinh con

Luật sư tư vấn:  Chế độ bảo hiểm thai sản trong trường hợp lao động nam tham gia bảo hiểm có vợ sinh con mà người vợ không tham gia bảo hiểm, pháp luật quy định như sau:

Theo điểm e khoản 1, Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ. Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Theo Khoản 2, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con:

“Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con. Được nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

“Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Theo Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 39. Quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

Như vậy, trường hợp lao động nam đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của chồng
Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản của chồng

Trợ cấp bảo hiểm thai sản 01 lần khi sinh con:     

Trợ cấp 1 lần =  Số con x 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con

Được nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc;

+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này. Được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng:  

 

 

Mức hưởng thai sản  =

Bình quân tiền lương đóng BHXH 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc


24

 

 

x 100% x số ngày nghỉ

Trường hợp lao động nam đóng BHXH dưới 06 tháng

Tính tại thời điểm sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như trường hợp đóng từ đủ 6 tháng trở lên. Nhưng không được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con. 

Trên đây là nội dung chế độ bảo hiểm thai sản được trả lời bởi ban tư vấn. Văn phòng Luật sư An Việt – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo do những quy định, dẫn chiếu luật có thể bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung bằng văn bản pháp luật khác khi áp dụng vào giải quyết vụ việc trong thời điểm hiện tại. Để được chính xác quý khách liên hệ trực tiếp cho văn phòng qua số Hotline 0944555975/ 0982205385

Văn Phòng Luật Sư An Việt – Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội

Email : luatsuhanoi.info@gmail.com

5/5 - (11 bình chọn)