Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mới năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      
…, ngày….. tháng …..năm
….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:  Ủy ban
nhân dân 1 ……………….

1. Người xin chuyển mục
đích sử dụng đất 2 …………..

2. Địa chỉ/trụ sở
chính:……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên
hệ:……………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………….

6. Để sử dụng vào mục đích: 3……………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của
pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng
hạn;

Các cam kết khác (nếu
có)……………………………………………………………………………….

                                           Người làm đơn
Ký, ghi rõ họ tên

Hướng dẫn ghi
thông tin đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ghi rõ tên UBND cấp có
thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân có
yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,

– Tổ chức có yêu cầu xin
chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

2. Ghi rõ họ, tên cá
nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ
chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân
dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ
chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng
nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).

3. Ghi mục đích sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Bài viết tham khảo:

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA BÁN ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ ĐẤT NHƯ THẾ NÀO

CẤP SỔ ĐỎ KHI MUA BÁN ĐẤT ĐAI KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG.

Call Now Button