Tư vấn pháp luật đầu tư

Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần – thủ tục đăng ký kinh doanh

Hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Trình tự, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.