Hỏi đáp pháp luật thương mại

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần

mẫu quyết định của doanh nghiệp khi quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc, chức vụ kế toán trưởng của công ty khi bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần, công ty tnhh, quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán cho doanh nghiệp

Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần – thủ tục đăng ký kinh doanh

Hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Trình tự, thủ tục hợp nhất doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.