Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH …………
—————
Số: ../ 2020/QĐBNGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–
…………., ngày ….. tháng  ….. năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám Đốc

————————–

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………………………………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông(bà)…………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc đối với:

Họ và tên:       ……………………………… Giới tính: …………………

Sinh ngày:  ………………..            Dân tộc:  ………………        Quốc tịch: …………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:   

□ Chứng minh nhân dân                                    □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                           □ Loại khác (ghi rõ):…………………..…………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:    …………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ ……/ ………  Nơi cấp: ……………………………………………………….

Ngày hết hạn (nếu có): ……………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ông(bà) ……………………. và các phòng ban, cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Ông/Bà ………………………..;
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công ty;
– Lưu công ty
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Chủ tịch Hội đồng thành viên
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu Quyết Định
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng của doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công ty

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Đánh giá