Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty TNHH 1 TV

CÔNG TY …………….
————-
Số: …/2020/QĐ-CTY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
………., ngày  … tháng … năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng
__________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………..;

Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm Ông/Bà: ……………………………………………………………………..
CMND số: ……………………………………………………………………………………………………………
Nơi cấp: ………………………… Ngày cấp: ……………………………………………..
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại : ……………………………………………………………………………………
Giữ chức vụ kế toán trưởng………………… Công ty …………………………………………….

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

1.   Kế toán trưởng có các quyền sau:

Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

2.     Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên chấp thuận;

Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm giấm đốc của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Đánh giá