Đăng bởi LS An Việt

Xem webiste

Mẫu điều lệ công ty cổ phần, điều lệ mới nhất năm 2020

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày …../…./ ……

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH, công ty cổ phần

mẫu quyết định của doanh nghiệp khi quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc, chức vụ kế toán trưởng của công ty khi bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần, công ty tnhh, quyết định bổ nhiệm giám đốc, kế toán cho doanh nghiệp