Bài viết đánh dấu: Đánh người gây thương tật 18% có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không