Bài viết đánh dấu: Trường hợp ngày sinh trên giấy tờ cá nhân không khớp nhau