Bài viết đánh dấu: thời gian tiếp nhận vụ án và giải quyết mấy bao lâu