Bài viết đánh dấu: Cố ý gây thương tích đối với người đang thi hành công vụ bị xử lý như thế nào