Bài viết đánh dấu: Có phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp không vi phạm luật giao thông không?