Hướng dẫn chi trả bồi thường tái định cư

Chi trả bồi thường tái định cư theo quy định của nhà nước:

Theo quy định tại Điều 93 Luật đất đai 2013. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường. Hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chậm chi trả thanh toán tiền bồi thường cho người có đất thu hồi. Ngoài tiền bồi thường được phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp. Theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền hỗ trợ thì toàn bộ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

Nhận chi trả bồi thường tái định cư như thế nào
Bồi thường thu hồi đất

Người được nhận chi trả bồi thường tái định cư cần chú ý :

Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Về vấn đề này, Nghị định 47/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cũng quy định rõ tại Điều 30, cụ thể là: Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước. Nhưng đến thời điểm thu hồi đất vẫn chưa nộp số tiền này. Được xác định theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

bao giờ được nhận chi trả bồi thường tái định cư
Nhận bồi thường tái định cư

Sau khi nhận bồi thường tái định cư cần có nghĩa vụ

Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất lớn hơn số tiền được bồi thường. Thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó. Nếu hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thì sau khi trừ số tiền bồi thường số tiền còn lại nhỏ hơn số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền chênh lệch đó.

Lưu ý: tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi thường về đất, tiền được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Không trừ các khoản tiền được bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản. Bồi thường do ngừng sản xuất kinh doanh. Và các khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong. Thì tiền bồi thường, hỗ trợ được chuyển vào Kho bạc Nhà nước. Chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong. Thì trả cho người có quyền sử dụng đất.

Bàn giao mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất sẽ nhận chi trả bồi thường tái định cư:

Sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người bị thu hồi đất phải bàn giao mặt bằng sạch cho chủ  đầu tư. Trường hợp người có đất bị thu hồi không bàn giao mặt bằng. Thì bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai 2013.

Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt. Thì UBND cấp xã lập biên bản.

Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế. Ban thực hiện đối thoại với người bị cưỡng chế. Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế. Thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Ban cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế. Tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản. Bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật. Và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Làm sao để nhận chi trả bồi thường tái định cư
Bồi thường thu hồi đất

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất để nhận bồi thường tái định cư.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế. Giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Thực hiện phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế. Bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế. Bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất.

Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế. Và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt. Bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản. Chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán.

Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất để chuyển người dân sang tái định cư.

UBND cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Tham gia thực hiện cưỡng chế. Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường. Giải phóng mặt bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng chế có yêu cầu.

Trên đây là phần nội dung tư vấn của Ban tư vấn. Văn Phòng Luật Sư An Việt. Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về nội dung chi trả bồi thường tái định cư.

Trân trọng!

Nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về pháp luật. Các bạn có thể truy cập: http://vanphongluatsuanviet.com/ . An Việt– Giải quyết mọi vấn đề của bạn

Rất hân hạnh được đón tiếp !

Văn Phòng Luật Sư An Việt

Điện thoại: 0944 555 975

5/5 - (1 bình chọn)