Bài viết đánh dấu: Thời hạn tiếp nhận và trả kết luận giám định thương tật